bệnh nơron vận động biến chứng thường gặp

Teo cơ Lateral Sclerosis (ALS)

mất trí

Mal-dinh dưỡng