දියවැඩියාව විශේෂඥ - Shijiazhuang Yiling රෝහලේ

දියවැඩියාව විශේෂඥ

දියවැඩියාව දෙපාර්තමේන්තුව, සම්ප්රදායික චීන වෛද්ය රාජ්ය පරිපාලන ප්රධාන එකක් "ප්ලීහාව න්යාය ආස්ථානයෙන් දියවැඩියාව සුව කිරීම" නව සංකල්පය මතු සහ "පෝෂනය ප්ලීහාව හා ශරීරයේ ඇති තරල නව ක්රමය සම්පාදනය  + ප්රතිකාර කිරීම සඳහා සුමටනය උවමනා වූයේද" දියවැඩියාව හා උවමනා වූයේද න්යාය මග පෙන්වීම යටතේ සනාල සංකූලතා. රෝග නිවාරණ ක්රියාත්මක විශිෂ්ට යි.

dqwdq

Specialis: ගාඕ Huailin

විවිධ අවස්ථා දියවැඩියාව ප්රතිකාර හොඳ.

උපදේශන


WhatsApp Online Chat !