မော်တော်အာရုံခံဆဲလျရောဂါဘုံရှုပ်ထွေး

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) ကို

စိတ်ဖောက်ပြန်

mal-အာဟာရ