ເຄື່ອງພະຍາດ neuron ພາວະແຊກຊ້ອນທົ່ວໄປ

amyotrophic ຂ້າງ Sclerosis (ALS)

dementia

ຈໍານວນຫນຶ່ງໂພຊະນາການ