មន្ទីរពេទ្យបរិស្ថាន - មន្ទីរពេទ្យទីក្រុងស្ស៊ីជាចុង Yiling

មន្ទីរពេទ្យបរិស្ថាន

ទំព័រនេះនឹងបង្ហាញជារូបភាពមួយចំនួននៃបរិស្ថានរបស់យើងនិងរូបថតមន្ទីរពេទ្យនៃអ្នកជំងឺនិងបានគ្រូពេទ្យដែលត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរបស់យើង។


WhatsApp Online Chat !